Булбул Оьмариева

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Булбул Оьмариева , Лакку шаэр.

Булбул Оьмариевал шеърирду буккайва журналлай, кказитирттай. Вана утти буккан бувну басмалий бивщумигу, къабивщумигу цачIун бувну, канил бугьангу куклусса, ябитангу исвагьисса шеърирдал жуж. Учин бюхъанссар, жуж чIивинугу чIан куртIсса лу бур куну. Шивун цачIун бувну бур ттуршуннийн биявайсса шеърирду. Мадарасса шеърирду хас бувну бур Лакрал зунттурдахсса, Дагъусттаннал зунттурдахсса, Буттал кIанттул улклухсса ччаврин. Буттал кIанттун, зунттурдан увкуну Дагъусттаннал шаэртурал чIярусса назмурду, балайрду чивчуну бур. Амма Булбуллул чивчуну бур гайннаяр ляличIину, личIисса суратру, сипатру сакин дурну, бюхханну, инсаннал дакIниву личIансса куццуй. Цайминнал инсантурал сипатру тIабиаьтраха лащан дуллалиний Булбуллул тIабиаьт лащан дуллай бур инсантураха. [1]

Примечания[дакьин дуван | править код]

  1. Булбуллул шеърилугърал гьавас