Гьуртту хьума:Рузанна

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ттуйн Рузанна учайсар. На лакку душ бура. На бувну бура Узбекистаннай. Амма ттула буттал аьрщи тачlав хъама къаритай. Ттул нину-ппу бур Лакрал райондалийсса Кlундиннал шяравасса.

Ттун ччива цинявппагу лак цачlун хьуну, жула аьдатру, маз хъун дуваву.

На бувну бура 1983шинал 5 августрай Узбекистаннал Гузар тlисса шагьрулий. 1991 шинал шиккувасса ушкъулалийн дуклан бувххун бура. 1993 шинай жул кулпат бивзунни Лаккуйн. Дуклан бивкlур бура Кlундиннал дянивмур даражалул школалий. 2001-ку шинал хъуртал бувну 11 классгу, Ташкетливсса Мед Институтравун дуклан бувхссара. 2006-ку шинал къуртал бувссар Ташкентливсса Мед.Академия.

ЦIанакул на яхъанай бура Ташкентлив.


Черновик