Ихтилат:Лакрал литература

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ромео ва Джульетта[править код]

 Ссавур да, дац1ан да му гьалаксса ка.
 Чув акъарав ина, кьяпа бак1райсса?
 Щарсса куна,муксса цан аьт1иссара?
 Къеллу цири щурсса, чувнан къаляйкьсса?
 Жанавар хханссара ина вах1шийсса,
 Мах1атталну ура карамат бизлай,
 Ттун къаххива ина муксса мукунсса.
 Тибальт ина ивч1ав? Утти ччай урав
 инавагу ивч1ан, ва бивч1ан ччисса
 инава ххирасса ч1алач1ин дакъа?
 Ссан аьркинссар тухум ина лявхъусса,
 Ялувсса к1а ссавгу, аьрщигу лувсса?
 Циванна ина мий кьюкьин дуллайсса?
 Мий шаннагу вивра яхъанай дуна,
 Цимурца аьрх1ала лиян ччай урав?
 Циваннакьай ина кьюкьин буллайсса
 Бювхъусса вила чурх, аькьлу лавайсса,
 Багьа бан къашайсса, эшкьи к1ирисса?
 Гьаз хьу, багьадурай, да лавай изу,
 Инава жан дулун х1адурну ивк1сса,
 Талих1рал ц1укугу лавхъун бурича.
 Ина ивч1анна т1ий ивк1сса Тибальтгу
 Инава ивк1унни, къуртал увунни,
 Мувгу ца талих1рал ц1уку шайссархха!
 Ч1алай бурив шайсса т1айла бац1урду,
 Ц1уру-к1уру цири ва оьрмулинсса?
 Оьрмулуц1а хьуну ахир пуч дайча,
 Насу хьхьувай ттиккун Джульеттач1ан
 Дак1нива щин х1арч1ун паракьат буван,
 Къарал зана хьуннин махъунай уч1ан,
 Мантуялийн уч1ан ч1ун лич1аншиврул,
 Мантуялий ац1у ца сант дагьаннин
 Эшкьи ашкара дан, ппухълу дакьил бан
 Ххавхсса герцогнахьгу ялтту уч1у чин.
 
   Таржума Саэд Хайдаковлул