ИчӀаллил хӀайван

Хаварду Википедия
(ТӀайла дуккан «ИчIаллил хIайван»)
ччиту

ИчӀаллил хӀайвант

Оьл, ттукку, чу, ккаччи, аьнакӀив, ччиту – ичӀаллил хӀайвантрур.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.