СалахӀуддин Айюби: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
66 байт добавлено ,  9 лет назад
Нет описания правки
[[Сурат:Saladin and Guy.jpg|thumb|250px|<font color="grey"> СалахIуддинСалахӀуддин Айюби</font>]]
[[Сурат:Saladins grave damaskus.jpeg|thumb|250px|<font color="grey">СалахIуддинСалахӀуддин Айюби, Димашкь</font>]]
 
'''СалахIуддинСалахӀуддин Айюби''' <ref>[http://www.assalam.ru/laksk/arhiv/2008/laksk_2008_08.pdf Ассалам / Бусурманнал РувхIанийссаРувхӀанийсса Кказит]</ref> ({{lang-ar|'''صلاح الدين الأيوبي'''}})
 
 
Бюхттулсса, дунияллийх цIацӀа дурксса, [[Ислам]]рал аьралуннал бакIчибакӀчи, [[ххачпарас]]ная Байтул Мукьаддас тархъан бувсса, СалахIуддинСалахӀуддин Айюби увссар 1136-ку шинал [[Нажмудин Айюби]]л кулпатраву [[Такрит]] тIиссатӀисса цIакьцӀакь къалалул комендантну зий ивкIссаивкӀсса.
 
Нажмудин Айюби ивкIссаривкӀссар [[Халип Имамудин Занки]]л яла вихшала дусса кьюкьлуву вихшала дума. ЛяличIинуЛяличӀину, цинявннаяр гьунарду, кIулшивукӀулшиву, аькьлу ххиссагу уну, вихшалагу дуну тIийтӀий, жагьилсса оьрмулий СалахIуддинСалахӀуддин Айюби ивтссар министрну.
 
СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил цайва цала бивхьуссар ххишала бакъа захIматссагузахӀматссагу, хъунмассагу бурж: бусурманнал аьрщив марцIмарцӀ дан ххачпарасная.
 
Цалчинмур ххувшаву ларсъссар Димяйте тIиссатӀисса шагьрулий. Га ххувшаврищал, ганал чувшиврул, кьянкьашиврул цIацӀа хъиннура бюхттул хьуссар, бусурмантурал дунияллий, халифатрайгу ганал кьадру, кьимат лахъ хъуссар.
 
1173-кусса шинал, Халип Нуруддин аьпалухьхьун лавгссар, га цувагу ивкIссаривкӀссар Имамудиннул арс. Халиф Нуруддинул кIанукӀану бувгьуссар СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил.
 
[[Сурат:Graf Saladin Damascus.JPG|thumb|left|250px|<font color="grey">СалахIуддинСалахӀуддин Айюби, Димашкь</font>]]
 
1187-ку шинал ганачIанганачӀан бувкIссарбувкӀссар хавар [[Макка]]лив хIажхӀаж бан нанисса бусурмантурайн ххачпарас ххявхсса. Ва гайнавасса цаппара ясир бувсса. Му хавар цанма баяйхту СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил тIайлатӀайла бувкссар аьраллу танмихIтанмихӀ бан ххачпараснан ва ххассал бан ясир бувми, хIажхӀаж бан Маккалив най бивкIссабивкӀсса. Хитин тIиссатӀисса кIанттурдайкӀанттурдай, [[Табария]] тIиссатӀисса шагьрулия арх бакъа хьуссар гужсса талатаву. Га талатавривугу бусурманнал ларсъссар ххишала дакъа агьамсса ххувшаву, тархъан бувссар ясир бувмигу, ларсъссар кIунттихьхьункӀунттихьхьун хъуннасса аьрщарал билаяту. Муния махъ СалахIуддинСалахӀуддин Айюби хIадурхӀадур хъанан ивкIссаривкӀссар [[Байтул Мукьаддас]] хассал буван ххачпараснаща. ЧIявуссаЧӀявусса аьраллугу бавтIунбавтӀун гъан хьуссар Байтул МукьаддасрачIанМукьаддасрачӀан, тIайлатӀайла бувкссар маслихIатчиталмаслихӀатчитал шагьрулувун ххачпараснайн баян бан, дяъви къабувна, аьдадасса оь экьи къабувтIунакъабувтӀуна шагьру булара учин. Ххачпараснал кьамул къабувссар СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил тIимуртӀимур, маслихIатмаслихӀат бан гьан бувми бувкIссарбувкӀссар махъунмай. Яла СалахIуддиндулСалахӀуддиндул бачин бувссар аьрал шагьрулувун. Ххачпараснал, бусурманал аьрал ккаккайхту баян бувссар, талатаву къадурна, маслихIатрайнмаслихӀатрайн бувкIунбувкӀун щаллу банну зу тIимуртӀимур куну. Ххачпарас, цалла думунищал, чанкьансса дишалагу ларсун, дяъвигу къабувна ита бавкьуссар.
 
Ва куццуй, оьттул кIунтIкӀунтӀ къабагьна, СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил тархъан бувссар Байтул Мукьаддас ххачпарасная.
 
Шиннагу къархьуна [[Ричард]]лул зия дурссар икьрал. Яла СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил ххачпарасная марцIмарцӀ дурну канийн ларсъссар аьрщарал [[дянивсса хьхьири]]л (''Средиземное море'') баргъбуккавал чулийсса зумарду, хьхьичIрахьхьичӀра ххачпарасначIаххачпарасначӀа диркIссадиркӀсса.
 
Вана ва куццуй, СалахIуддинСалахӀуддин Айюбил цалва цайва бивхьусса бурж щаллу бувссар бакIуйнбакӀуйн буккан бувну. Тархъан дурссар дуцири бусурманнал аьрщив ххачпараснацIаххачпараснацӀа.
 
СалахIуддинСалахӀуддин Айюби ивкIуссаривкӀуссар 40мур мартрай 1193-ку шинал, увччунугу уссар [[Димашкь]]лив.
 
3989

правок

Навигация