Лакрал литература

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
 Лакрал учалартту.
 1. Нигьа къаусуя уруччу, нач дакъуя архну ац1у.
 2. Мурччай пиш бакъанал дак1ниву къюву дик1айссар.
 3 Оьрч1ал цидунугу ц1урчан ниттил къюк1 ц1ун дик1айссар.
 4. Дак1 лух1има янналул к1яла къаайссар.
 5. Х1акьину парх дирк1сса т1ут1и гьунттий межгу дик1айссар.
 6 Макьанналуха лавхьхьунур къавт1унгу изайсса
 7 Вац1лувун т1ама ларсун къалагайссар.
 8 Х1акьину дарщуну духьучан гьунттий дагу даяйссар
 9. Ца авлиясса ттал ттурзан зия дайссар.
 10. Бусласимунуву т1айламунищал щялмакгу бик1ан бюхъайссар.
 11. Ц1а дуккан данна т1ий ц1аравун агьнугу ляхъайссар.
 12. Бигьану къуллугърайн лавхъма бигьану ялавайгу агьайссар.