Перейти к содержанию

Азирбижан

Хаварду Википедия
Азирбижан
Азирбижаннал ттугь

Азирбижан ягу Азирбижаннал Республика (азирб. Azərbaycan Respublikası) — азирбижан халкьуннал билаятри. Агьалинал аьдад ~9 млн. инсан.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.