Перейти к содержанию

Аллагь

Хаварду Википедия

Аллагь (аьраб. الله‎ [ʔalˤːɑːh] ягу [ʔɑɫˈɫɑːh], махъ мукъуй бивхьуну — «цурдалусса Зал») ягу (аьраб. اللّٰه (хав.)) – Зал

Аллагь
Дурсса чичру Аллагь Аьрабнал мазрай.
Аллагь

Аллагьнал цӀарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Ва Аллагьнал цӀарду:

«Аллагь, ар-РахІман, ар-РахІим, ал-Малик, ал-Къуддус, ас-Салам, ал-Муъмин, ал-Мугьаймин, ал-ГӀазиз, ал-Жаббар, ал-Мутаккабир, ал-Халикъ, ал-Бариъ, ас-Мусаввир, ал-Гъаффар, ал-Къагьгьар, ал-Вагьгьаб, ар-Раззакъ, ал-ФаттахІ, ал-ГӀалим, ал-Къабид, ал-БаситӀ, ал-АгӀла, ал-Акрам, ал-Илагь, ал-ХІафиз, ас-СамигӀ, ал-Басир, ал-ХІаким, ал-ЛатӀиф, ал-Хабир, ал-ХІалим, ал-ГӀазим, ал-Гъафур, аш-Шакур, ал-ГӀалий, ал-Кабир, ал-МукъситІ, ал-ХІасиб, ал-Карим, ар-Ракъиб, ал-Мажид, ал-ВасигӀ, ал-ХІаким, ал-Вадуд, ал-Мажид, ал-Халакъ, аш-Шагьид, ал-ХІакъкъ, ал-Вакил, ал-Къавий, ал-Матин, ал-Вали, ал-ХІамид, аш-Шакур, ал-ГӀалим, ал-Къагьгьар, ал-Къадир, ал-Къариб, ал-ХІайй, ал-Къайум, ал-Мали́к, ал-Мавла, ал-ВахІид, ал-АхІад, а-Самад, ал-Къа́дир, ал-Мукътадир, ал-Мукъаддим, ал-Муаххир, ал-Аввал, ал-Ахир, аз-Загьир, ал-БатӀин, ан-Насир, ал-МутагӀали, ал-Барру, ат-Тавваб, ал-Жамил, ал-ГӀафувв, ар-Рауф, ал-Жавад, ар-Рафикъ, ал-Гъаний, ас-Сабур, Зул-Жалали вал Икрам, аш-ШафигІ, атІ-ТӀаййиб, ал-МухІсин, ал-МугӀтӀи, ал-Маннан, ал-Варис, ар-Рашид, ан-НафигӀ, ал-Маликулмулк, ал-Мужиб, ан-Нур, ал-Гьади, ал-БадигӀ, ал-Ба́къи».

Кьурандалий Аллагь[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Вай махъ Аьраб мазрай чичру: 1. алиф 2. гьамза васль 3. лям 4. лям 5. шадда 6. ххалул ялттусса алиф 7. гьа.

Халкьуннал ттугъру дурсса чичругу «Аллагь» гандал[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Иракърал ттугъ дурсса чичругу Такбир танах
Саоьдуллал Аьрабусттаннал ттугъ дурсса чичругу Исламрал караматрал лишан вихшалардал гандал
Афгъанисттаннал ттугъ дурсса чичругу Шагьадат гандал
Ираннал Ттугъ дурсса чичругу «Аллагь»

Аллагьнал луттирду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Исламрал лу — Кьуран. Му бакъа Аллагьнал гьан бувсса ккалли байссар Тора (Таврат), Псалтырь (Забур) ва Евангелие (Инжил). Мунияту жугьутӀигу кашишталгу Аллагьнайн бакъа цайми затиттайн икрам буллайминнавх ккалли къабайссарча, а байссар ккалли «Луттирал агьлукунма».

Ссылкарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.