Алоэ

Хаварду Википедия
Алоэ
Алоэ

Алоэ (латIин Aloe vera), яруннин дарувсса ххяххияр

Алоэлул чIапIив мюрш бувну хIувин бувну 1 хъун къуса миннул хIадур дувара. Миннуйн рутIара 200 мл дякъин дурсса щаралархъсса щинал, ряхра ссятрайсса ка къаларну ритира. Яла кисайлувух дигьара. Настой хIадурссар. Яру цIуцIиний, ятIул лавгний ягу иттав пицIу (оьрус ячмень) хьуний алоэлул настойраву атил дурсса ацци дишайссар яруннай.