Перейти к содержанию

Аьрафат

Хаварду Википедия
Аьрафат

Аьрафат (аьрабнал маз عرفات‎‎)

«Аьрафат» аьраб мазрая таржума барча «кIулшаву» тIиссар. Ва зунттуй куннащал ку хьхьичIва хьхьичI кIул хьуну бур Адам (аь.с.) ва ХIава, Алжаннува буккан бувния махъ. Адамлул хъунмасса хIал хьуну бивкIун бур ХIавах луглай, шикку хьуна бакьиннин.

ХIаж баврил яла хъунмур мяъна — Аьрафат зунттуйн лахъавури. Аьрафат зунттуйн лавхъманал хьхьичI бацIайссар цала бувтусса оьрму — оьккисса бунугу, ххуйсса бунугу, дурчIайссар цала оьрмулул мяъна, ци дуллантIиссарив, чун наниссарив. Аьрафат зунттуй дуртусса кьини, куртIну пикри барча, лархьхьуссар Кьиямасса Кьинилуха, аьзав дакъанугу.[1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит