Бараатрал хьхьу

Хаварду Википедия

Бараатрал хьхьу (аьрабнал маз ليلة البارات‎‎‎‎)

Шаъбан зурул ацIния мукьунния ацIния ххюннийнсса хьхьунийн Бараатрал хьхьу учайссар. Аьрабрай мунийн Лайлат-уль-Бараат учайссар, Кьуръандалийгу мубараксса хьхьу хIисаврай ккаккан дурну дуссар. Мугьарца бусурманчунан, бусурманщарнин ляличIисса хьхьур, муъминтал му хьхьуну Аллагьнайн дуаьрттай бикIайссар цала бунагьирттал ялтту учIу тIий.

Бараат тIисса «марцI буккаву», тIиссар. Му хьхьуну бунагьру буми Алжанная личIи байссар, бунагьру бакъами – Дужжагьрал цIарая. [1]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит