Перейти к содержанию

Гьамлет

Хаварду Википедия

Гьамлет[1]

Утти лахъи бакъасса ссапар бахIинну Вильям Шекспирдул сонетирттавун. ЧIявуминнан Шекспир, драматург хIисаврай акъа, шаэр хIисаврай чанну кIулну унугу, гьарцаннан балжисса за бур ганал драматургиялуву бюхттулсса, гьаваслансса поэзия бушиву. Му бакъассагу, элмийну ххал бигьлагьисса асардаву сонетирттаяминнул ккалданул "Гьамлетлуяминнул" хъиривмур кIану бугьлай дур.

  1. Виллиям Шескпир / Гьамлет, Таржума С.Мусаевлул