Гьамлет

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Hamlet.jpg

Гьамлет[1]

Утти лахъи бакъасса ссапар бахIинну Вильям Шекспирдул сонетирттавун. ЧIявуминнан Шекспир, драматург хIисаврай акъа, шаэр хIисаврай чанну кIулну унугу, гьарцаннан балжисса за бур ганал драматургиялуву бюхттулсса, гьаваслансса поэзия бушиву. Му бакъассагу, элмийну ххал бигьлагьисса асардаву сонетирттаяминнул ккалданул "Гьамлетлуяминнул" хъиривмур кIану бугьлай дур.

Примечания[дакьин дуван | править код]

  1. Виллиям Шескпир / Гьамлет, Таржума С.Мусаевлул