Гьандбол

Хаварду Википедия
Гьандбол

Гьандбол (ингил handball) — карунних ттуплий буккайсса тӀуркӀур.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.