Перейти к содержанию

Дарбант

Хаварду Википедия
Дaрбaнт-къала кIинттул чIумал

Дaрбáнт (Чуруль, оьрус Дербент), Дарбанд — ворота, застава) — Дагъусттанайсса, Каспий хьхьирил зуманивсса шагьру.

Дарбантуллал шагьру исламрал кюрттаран ккалли бай, амма махъппурттуву шагьрулийсса бусурман агьулданул куннал куннащалсса арарду къаххуйсса дия. [1]

Шагьрулул тарих

[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Шагьрулул гьану бивзун бур V ттуршукушинал дянив Ираннал хан Иездтгер II буйругъирайн бувну. ХIукуматрал дазулий къала кунма. 567 шинал паччахIну ираннал хан Хосров I Ануширван ивкIсса чIумал, байбивхьуну бур буллай шагьруулул чIиртту ва къаларду.

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказиткьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.