ДучӀи

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лакрал районналийсса Дуч1иннал шяравалу дирхьуну дуссар Лух1уваллил зунттул чулуха нанисса Арчаваллил ухнилу Ц1адакъа бак1уй. Март зуруй 1944-ку шинал щарнил агьалий х1укуматрал амрулийн бувну гужрай бизан бувссар Аухуллал аьрщарайн. 1992-ку шиная шихунмай Ц1усса лакрал агьалий бизлай буссар Аухуллал аьрщарая Ц1усса миналийн, Мах1ачкъалалия арх дакъасса аьрщарайн. Дуч1иннал шяраваллил советравун духлахиссар к1ира шяравалу: Дуч1и ва Ниц1авк1ул. Ялагу буссар статус къадуллусса, амма лаккуя бизан бувния шинмай Дуч1иннал советравун бухлахисса шанна шяраваллил агьали: Маркьиял, Гьарк1ассиял, Сундаралиял.