Зувиллий урчӀва

Хаварду Википедия
39

Зувиллий урчӀвааьдад 39.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.