Игала халкь

Хаварду Википедия
Игала

Игала халкь (ига. ? ) — Нигериянал халкьри. Игаланал аьдад 2 млн. инсан. Игала халкь бусурманни.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.