Иджо халкь

Хаварду Википедия
Иджо
Иджо

Иджо халкь (идж. ? ) — Нигериянал халкьри. Иджо халкьнал аьдад 15 млн. инсан.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.