Перейти к содержанию

Кьурбан Байрам

Хаварду Википедия
Кьурбан Байрам

Кьурбан Байрам (аьрабнал маз عيد الأضحى‎ ‎)

Аьрафатрал кьини кIюрххил чаклияту байбивхьуну гьарца чаклил хъирив фариза бикIу, ссуннатсса бикIу, хIатта жаназалул чаклил, хъирив лавхъун буллалисса чаклил хъирив бикIу такбир бишаву суннатссар ххюкусса кьини ахттакьун чак баннин. Мукун биширча, миннул бувцири бунагьру яла гьан байссар. Кьурбаннул хьхьуну баргъ лавгун махъ кIичIирттаву, мизитирттаву бишавугу суннатссар эдрал чак булланнин, хIажи акъаманан. Мурив «лаббайк» тIунссар.[1]

Кьурбаннул шаннагу хьхьу-кьини дуркуну, ларххуну ххи хьунсса зад дусса адаминан Кьурбан биххаву суннатун муаккадри. Париза бакъахьурчагу чанссавагу аьхIвал бусса, каши дусса инсаннал къабиххаву къахъинссар.[2]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит (2009)
  2. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит (2008)