Лелуххи

Хаварду Википедия
Лелуххант
кюру

Лелуххи (Лелуххант ягу Лиьлуьххаьнт латӏин Aves), хӏайвант. Лелуххун леххан кӏулссар. Муниятур ванийн лелуххи, куну, учайсса.

Лелуххант личӏи-личӏисса бикӏайссар. Ва чӏелмур. Ванийн чӏелму, куну, учайссар. Чӏелму чӏивисса бикӏайссар. Чӏелму лагьну лехлай бикӏайссар. Чӏемуллул чӏивисса къеппа бикӏайссар. Къеппа буссар мурцӏу кунмасса. Гьарца даву дайссар ганил цила къеппул. Чӏемуллул мюрщисса ххяпригу дикӏайссар. Чӏелму щяв щябивкӏун бур. Чӏелму лехлай бур.

Лелуххул базурду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Лелуххул базурду
1: Къеп
6-11: Хъару
16: Ххяп

Хъару[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Лелуххул ччанну дуссар, каруми дакъассар. Лелуххул дусса хъарур. Ганил кӏира хъа дуссар – урчӏамур ва куямур. Лелуххи ччаннай бацӏайссар, хъарунний леххайссар. Лелуххи лехханшиврул хъару палцӏа тӏутӏи дайссар. Чӏивисса лелуххул хъару анаварну палцӏа тӏутӏи дайссар, хъунмасса лелуххул хъару палцӏа тӏутӏи дайссар хӏаллих. Чӏивисса лелуххул хъаттирдал палцӏлил анаваршиврул ппур кусса чӏу хьун бай. Чӏелму, читӏу, верчӏичӏу, булбул – ми мюрщисса лелуххантри. Барзу хъунмасса лелуххир. Барзул хъаттирдал палцӏ чӏаланвагу къабикӏай. Гьава буллалисса барзул хъару, сукку къатӏисса кунна, дикӏай. Барзу кьувват бусса лелуххи бур. Барзу щяту бигьанма гьаз шай. Га гьаз хъанахъийни, ца-кӏива хъинну кьувватсса палцӏ учай – бивссар ссавнийн.

Къеп[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Ххяп[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Леххан[дакьин дан | аьдад дакьин дан]


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.