Мавлуд Эсал

Хаварду Википедия
Мавлуд Эсал
Мавлуд Эсал

Мавлуд Эсал, ххачпарастнал байран.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.