Мавлуд Эсал

Хаварду Википедия
Мавлуд Эсал
Мавлуд Эсал

Мавлуд Эсал, ххачпарастнал байран.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.