Мажнуннул яруннивухсса Лайла

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Мажнуннул яруннивухсса Лайла


Мажнуннул яруннивухсса Лайла (аьрабнал маз مجنون و ليلى‎‎‎‎)

Аьрабусттаннал паччахIнал ивкIун ур Мажнун тIисса гьалмахчу. Мажнун ивкIун ур тяхъасса инсан. Хъярчру буллай, хаварду буслай, ганал цала дус –паччахI бизар хьун къаитайсса ивкIун ур. Амма ца чIумал Мажнун лап аххана хьуну, аьжаив хьуну ур. Ванан цивхьуссар, ва циванни хьхьичIва куна тяхъану акъасса, тIий, ивкIун ур паччахI. «Вин цивхьур, вийн ци ливкри», – тIий, Мажнун цичIав бусан ангу паччахIнаща бюхълай бивкIун бакъар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.