Манси

Хаварду Википедия
Манси халкь

Манси (ман. меньдси, моансь) – Аьрасатнал финно-угорнал халкьри. Манси халкьуннал аьдад 12 азара инсан. Манси халкь ххачпарасти.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.