Оьмра

Хаварду Википедия
Оьмра

Оьмра (аьрабнал маз عمرة‎‎‎‎‎)

ХIаж бан ялувманай оьмрагу бан ялувссар, мугу байсса хIаж баннинни, ягу бувну махъри. Ягу мунищалва. ЛичIийну буллай ухьурча, мугу хIаж бувну махъ хъинссарча. ХIаж къуртал хьуну махъ Жяъраният тIисса, ягу ХIудайбийят тIисса кIанайн увкIун, ягу Танэм тIисса кIанайн увкIун хIажрал эхIрам дахIайний кунма гъуслугу бувну, мунил кунма оьмра бахIин нийятгу дурну, "Аллагьумма инний уридул оьмрата, фаяссиргьа лий ва такьаббал гьа минниий навайтул оьмрата ва аьхIрамту бигьа лиллягьи тааьла Аьзза ва Жалла" увкуну, эхIрам дахIинссар. Яла лаббайк тIий Аьишатлул мизитрачIан лавгун кIира ракааьт суннатралгу дурну, дуаьгу дурну Маккаливн кIура аянссар лаббайк тIий. Яла Масжидул хIарамравун увххун лаббайк кьабивтун аруйлла тIавап данссар, хIажлил тIавап дайсса кунма. Яла аруйлва Марва Саффагу банссар. Яла бакI чартIигу бувну къуртал хьунссар. ХIажлищал буллай ухьурча ганивунма буххайссар. My чIумал хIаж байний оьмралийнгу нийят дан аьркинссар. Амма мукун барчарив мунай аьчIа ялувссар. Тта биххансар. My къалякъирча ацIра зума дугьанссар Шанна хIажлий уна, арулла шавайн увкIукун. Оьмралул чIунгу дакъассар. Та барчагу бучIиссар цуппалу буллай ухьурча. Цимийла барчагу чIявусса бавугу хъинссар. Маккалий уссаксса тIавапчу чIявуну даву, оьмрагу чIявуну баву, замзам щингу чIуруну хIачIаву хъинссар. Байтуллагьрал вив уххан ччай бухьурчагу, ачIа ччанащал, нигьа увсун, хIурматрай ухханссар. Мивун увххукунгу мукьрагу чулухунай мурцIурдайн урувгун, Аллагьу акбаргу увкуну, щукрулул суждалийи агьанссар. Яла кIирагу ттурцIал дянив кIира ракаат суннатралгу дурну дуаьгу дурну укканссар. Расулуллагьналгу мукун байва тIар.[1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит