Палтога

Хаварду Википедия
Палтога

Палтога - шяравалур. Агьалинал аьдад 295 инсан (2002).


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.