Перейти к содержанию

Самолет

Хаварду Википедия
Самолет

Самолет (айрипIалан ягу айлипIалан)

ГъартIуща цащава леххан къавхьунугу, ганал жунма кьабивтссар ссавнийн леххаврихсса гъира, леххаврил хиял. ХХ-мур ттуршукулул дайдихьулий 1903-ку шинал Американал цачIунхьу штатирттавасса кIия уссил Уилбер ва Орбилл Райтхъал бувссар дунияллий цалчинсса леххай машина – аэроплан.[1] Иширайн бувкссар инсаниятрал абадлийсса гъира – ссавнийн леххансса гъира, ГъартIул гъира. АцIраксса шинавун Цалчинсса Дунияллул дяъви байбивхьусса чIумала ссавний лехлай талатавурттаву гьуртту хъанай диркIссар самолетру

Инсаннал ссавнийн леххай машина ляхъан бувну бусса бур, тIисса хавар Дагъусттаннал вайми миллатирттан баяннива лак ссавнийх лехлай бивкIссар. 1915-ку шинал Цалчинсса Дунияллул дяъви яла къизгъинмур чIумал Гъумучатусса лаккучу МахIаммад-Садикь Исаев лехлан ивкIун ур ссавнийх. 1941-ку шинал фашист Германия Совет Союзрайн ххявххун байбивхьуссар Буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъви. Германнал аьралуннал каялувшиннарал Гитлердун баян бувссар Москав багьан бувккусса гьантри ливчIун бушиву. Шадсса нимицнал тахшагьру му байран хьуна дакьин хIадур хъанай бивкIссар. Га бивкIссар, чирахъирттал перха тIутIи бувну, чанна лавхъун. Цакуну ссавнияту баллан бивкIссар мотордал ххурхху. Хъунма хIал къавхьуну багьссар бомбарду. Ми бивкIссар Гъумучатусса лаккучу полковник ХIусайн Щайховлул самолетрал бивчусса бомбарду. Укун чIивисса лакрал миллатрал вакилналли Берлиннайн цалчинсса бомбарду бивчусса.[2]

  1. http://www.wdl.org/en/item/11372/
  2. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.