Перейти к содержанию

Театр

Хаварду Википедия
Театр
СахIна

Театр

Театрдануву най бур спектакль. Спектакль най бур сценалий. Лакку мазрай сценалийн сахIнагу учайссар. СахIна тIисса лакку мазрай сцена тIиссар. СахIналийсса спектакль бачин бувну бур артистътал. Спектакль сакин бувну бур Гьарун Саэдовлул чивчусса «Къалайчитал» пьесалийн бувну. Артистътал бур пьесалул персонажирттал рольлу дургьуну.

Залдануву бур тамашачитал. Тамашачитал бур сахIналий хъанахъимуних буруглай. Тамашачитал бур спектакльданий хъанахъимуний тамаша буллай. Тамашачитал бур артистътурал бусласимуних вичIилий. Тамашачитал спектакльданул хIайран бувну бур.

Къуртал хьунни спектакль, дагьунни пардав. Тамашачитал хъатру ришлан бивкIунни. Артистал тIурча, сахIналийн бувккун, икрамру буллан бивкIунни. Тамашачитал тIурча, лавай бивзун, хъиннура гужну хъатру ришлан бивкIунни. Цаппара тамашачитурал артистътуран тIутIал кацIру буллунни.[1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.