Удмурт

Хаварду Википедия

Удмурт (удм. цурдалу аьдад: Удмурт; чIяру аьдад: Удмуртъёс) – Аьрасатнал финно-угорнал халкьри. Удмурт халкьуннал аьдад 660 азара инсан. Удмурт халкь ххачпарасти.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.