Ущущулгъи

Хаварду Википедия
Ущущулгъив

Ущущулгъи (Ущущулгъив латIин Insecta), хIайван.

МичIакрайн жимин, кунугу учайссар. Зимиз, най, митIикьукьу, мичIак, чIитI, суцI, чIимучIали, гъангъаратIи, хъацI, янначчуччу, бажанаттукку, барзукка, чIача, нувца, нацI – ми ущущулгъир. Зимизру, найрду, мичIакру, чIимучIалт, нувца, нацIру – ми леххайсса ущущулгъир. ЧIитIру, гъангъаратIив, янначчуччулт, щиртри, нацIру – ми ххярка тIими ущущулгъир. ХъацIру, чIакри – тIанкIа тIими ущущулгъир. Зимизирттал, митIикьукьултрал, мичIакирттал, чIитIал, хъуцIурдил, нацIурдил кьацI учайссар. Найрал дачIу ритайссар. Буссар ущущулгъи инсаннайн эпидем азарду лахъан дайссагу. Лахъай азардал цал архIал чIявусса инсантал къашай бассар. Масалдаран, мичIакирттал баргъ лачIун байссар. Баргъ лачIаврийн, бургъил азар, кунугу учайссар. ХьхьичIава инсантурал пикрилий ущущулгъи бикIайссия шанма журасса: хайр бусса, хайр бакъасса ва заралсса. Масалдаран, найрду хайр буми ущущулгъия, цанчирча найрал ницI дайсса дуну тIий. МитIикьукьулт – ми хайр бакъами ущущулгъун ккаллиссия. МичIакру, хъацIру, чIитIру, зимизру, нацIру – ми заралми ущущулгъилун ккаллиссия. Хайр буми ябувну, бакъами, миннуярвагу заралми кьатI бан хьуну, бикIайссия инсантал. Элмулул ккаккан буллай бур му къатIайласса теория душиву – тIабиаьтраву гьарцагу хIайвандалул цинма-цинмасса кIану бугьайшиву.

Ущущулгъив[дакьин дан | аьдад дакьин дан]