Финн

Хаварду Википедия
Финн халкь

Финн ягу Пинн (пинн. чӀяру аьдад: suomalaiset) — Финляндиянал финно-угорнал халкьри. Финн халкьуннал аьдад 6,5 млн инсан. Финн халкь ххачпарасти.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.