Халифлул Бурж

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Халифлул Бурж[1] ягу Бурудж Халиф[2] (аьрабнал маз برج خليفة "халифнал къала")

Дунияллий яла лахъмур небоскреб – Халифлул Буржшадлугърай тӀивтӀунни Аьрабнал ЦачӀунбув Эмиратуллал яла хъунмур шагьру – Дубайрай. ЧӀюй тӀитӀин ччай бивкӀун бур 2009-ку шинал сентябрьданул 9-нний Дубайрайсса метроращал архӀал, амма дахшишру хьуну гьашинунин ливчӀун бур. ЧӀюй бур кӀура даен дурсса зурукъянттуха лавхьхьусса. 2007-ку шинал 21-мур июльдания шинмай вания бур дунияллий яла лахъмур идара хьуну.

Аьрабнал эмиратирттаву дунияллий яла лахъмий къатри Бурудж Халиф бувну бур. 162 зивулийсса къатлул лахъшиву 828 метра дур, виваллил площадь 1 миллион квадратирттал. Вай къатри буллай 5-ра шин хьуну дур ва 4 миллиард доллардал харж бувну бур. Буллай байбивхьусса чӀумал ваксса лахъсса хьуншиву щинчӀав кӀулну къабивкӀун бур. Халифнал къалалуву 1000 квартира бур, 49 зиву офисирттахьхьун дуллуну дур.

Лахъшиву[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  • МицӀ: 828 м.
  • Магъи: 643.3 м.
  • Ялурда ялувмур зиву: 624 м.
  • Цинярда зивурду: 162
  • Идаралул виваллил лагру: 344000 м2
  • Архитектортал: Скидмор, Квингз ва Меррилл

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ссавнияр бюхттулсса къала
  2. Ассалам / Бусурманнал РувхӀанийсса Кказит