Ххалла

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ххалла (? - ?) , Лакку шаэр.

Ххаллал тIайласса цIа – Азал Усухъал Ххадижат (Ххажи). Та бувссарив, та бивкIуссарив кIулну бакъар. Бусласаврих бурувгун, мискинса кулпатрава бувксса бивкIун бур. Аьв ццуццул къарду дуллай, хъут датIлай, ванал-танал давурттив дуллай, цинма маэшат буллалисса Ххалла зирангсса бивкIун бур балай учавривугу, найбуна шаммарду ляхъан бавривугу. Нукартуращал нанисса Агълар-хан ккавккукун, ганахагу балайрду буллай, Ххаллал ганал итталун багьну бур ва цанма кайп-шайпран тяхъашивуртту дувултравух бикIан бувцуну бур. Яла Ххалла Агьлардул ттухъаннивунгу багьну бур. Ханнал къатраву ганин цавагу талихI къавхьунугу бур, чIявуну ганийн цила мина-гьану, агьлу-авлад, пиша лавхъуни байсса бивкIун бур.