Ххач

Хаварду Википедия
Ххач

Ххач ягу Къанч

  • 1) ххач бувну ца лахъиннай, ца уттаннай рирщусса ттарцIру. Уттаннаймуний кару дархIуну, барткарунний мярдугу бивщуну, лахъиннаймуницIух зурчIай тIутIи увну, аьс увну ивкIссар Эса идавс;
  • 2) къанчпарасначӀа: дуаь дулалийни, Эса къанч увну ивкIсса куц дакIнийн бутлай буллалисса, ненттабакIрайнгу, хъачIунттайнгу, лякьлуйнгу, кIисри щаву;
  • 3) къанч тIий оьрус мазрая идол тIисса махъ таржума буллалаву щалла тIайлану къахъанахъиссар. Мунийн идол учин бучIиссар анжагъ Эса-идавс къанч увсса куц ккаккан буллалисса суратирттайн ва гьайкаллайн чак бавай тIийри. Амма къанчпарастналгу дуссар, Заннал суратру дуллан къабучIи буллалисса мазхIабру. Идол жула ниттил мазрай путри, буркIнари, пут-буркIнари. Кьуръандалийгу къанчпараст ва жугьутIи агьлу-л-Китаб (Луттирал агьлу, яни Лу бусса агьлу) куну, путпарастнаяр лавай бувну буссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.