Перейти к содержанию

Хъюрув

Хаварду Википедия
Хъюрув
Шагьнал хъюрув

Хъюрув ххяххияр.

НацIусса щюлли хъюрув. Ва Хъюрув дурккун дур махъ, 16-мур ттуршукулий. Европанаву хьхьичIва-хьхьичI гай дугьлай сукку хьуну бур Голландиянаву, яла Англиянаву, Франциянаву, Германиянаву, яла вайннал хъирив Аьрасатнаву.

Шиву чIявусса бур витаминну, минерал цIу, чIявур В группалул витамин, аскорбинка, мунияту анемиялул къашайшалтран хъинсса дусса дур мюрш Хъюрув. Хъюрувраву бур йод, зобрая организм дуручлачисса.

Хъюрувгу личIи-личIисса дикIайссар: лухIи хъюрув, нухутI хъюрув, шагьнал хъюрув.

Шагьнал хъюрув дакъа шагьнал лачIагур бусса.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.