ЦӀусса шин

Хаварду Википедия
ЦӀусса шин

ЦӀусса шин (оьрус Новый год) (инг New year)

(Ххачпараснал дунияллул байрам)

ЦӀусса шин хьуна дакьайни, ттарлил мурхь бищай.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.