Шаблон:Агьаммур лажин/good article

Хаварду Википедия
Каспий хьхьири
Каспий хьхьири

Ка́спий хьхьири (Ка́спий, латӀин. Caspium mare ягу нукӀу заман.-грек. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — хъанахъиссар Аьрщарей яла хъунмамур лавкьусса водоём.

Ва мукумма бюхъайссар хӀисав буван яла хъунмамур бярну, ягу хьхьирину, цилва куртӀшиврух, цӀу-бушиврух, ягу хӀасул шаврих бурувгун. Хьхьирил чӀан хӀасул хьуну дур океанналил чӀан куннасса аьрщарал къатния.

Бивхьуну буссар Европанал ва Азиянал дазуй. Хьхьиривусса щин дур чанну цӀу бусса. Щинал лахъшиву дур личӀи-личӀийсса, 2009-ку шинал дур 27,16 м лагьну Дунияллул океанналулнияр.

ЦӀанасса чӀумал Каспий хьхьирил бувгьуну бур 390 000 дирсса км², яла куртӀмур кӀану — 1025 м.

(ккалан гихумме…)