ЩурахӀи

Хаварду Википедия
ЩурахӀи

ЩураxӀи (ярусс Шура ; оьрус Темир-Хан-Шура, Буйнакск) — Дагъустаннайсса шагьру, Буйнаксккалал райондалул центр. Агьалинал аьдад 61,5 аз. инс. (2006). Шагьру бур Шура — оьзан неххал зуманив, Анжилия кьиблалул чулухунмай 41 км архну. Муххалххуллу бусса станция.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.