Эрзя

Хаварду Википедия
Эрзя халкь

Эрзя (эрз. Эрзят) – Аьрасатнал финно-угорнал халкьри. Эрзя халкьуннал аьдад 517 575 инсан. Эрзя халкь ххачпарасти.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.