Абасыянык, Саит Фаик

Хаварду Википедия
Sait Faik Abasıyanık Museum in Burgazada (2009)

Саит Фаик Абасыянык (турк. Sait Faik Abasıyanık ; ноябрь зурул 18-нний 1906 шинал, Адапазарымай зурул 10-нний 1954 шинал, Истамбул) — туркнал чичур.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.