АхӀмад-Хан Султан

Хаварду Википедия

АхӀмад-Хан Султан (кърим татар Amet-han Sultan; октябрь зурул 20-нний 1920 шинал — февраль зурул 1-нний 1971 шинал) — Кърим татарнал ва лак лехху.

Ссылкалар[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.