Лак

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Muhammad (Asiyalo) Amin ibn Hajjio al-Honodi al-Daghestani.gif
Дагъусттаннал халкьру
1 - "смешанное", 2 - ярусса, 3 - дарги, 4 - курал, 5 - лак, 6 - табасаран, 7 - агъул, 8 - рутӀул, 9 - цӀахъюр, 10 - къумукь, 11 - нугъай, 12 - азирбижан, 13 - оьрус

Лакрал миллат - Гьаннил Капказрал гьанулувсса миллат хъанахъиссар.

Тарихраву лак Дагъусттаннал зунттурдал дянив ялапар хъанай бивкiссар. Цала миналин лакрал чайссар Лакрал кIану ягу Лакку билаят. Лакрал тахшагьру бур Гъази-Гъумучи.

Лак
Аьдад ва яшаву
Циняв: 200 000 - 250 000
Аьрасат: 200 000

Дагъусттан: 178 630

Москов: 10 000

Кабардиннал ва Балкьарнал билаят: 6000.

Ставрополлал зума: 5 500

Московлал билаят: 2 500

Туменнал билаят: 2000

Туркмения: 4 500

Узбекисстан: 3 800

Таджикисстан: 3000

Ширван (Азербайджан): 3000

Туркия: 3000 - 10 000

Гуржисттан: 2000

Къазахсттан: 1200

Украина: 1019Бусала
Маз Лакку маз
Дин Ислам сунниттал
Бухлай бур Дагъусттаннал миллатирттавун
Маччасса миллатру Кавказрал миллатру

Тарих[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

XIII никирай Дагъусттаннал зунттав сакин хьуссар Гъазигъумуксса шамхалтурал хIукумат (махъ Гъазигъумуксса ханлугъ). Гиву яхъанай бивкIссар лак, агъул, лазги, ва мукунма цаппара ярусса ва дарги. Ханлугъ 1820 ку шинай Аьрасатнавун дурхссар. Лак яхъанахъисса аьрщи 1935 шинаву дарчIуссар Лакрал ва Ккуллал районнайх.

Лакрал щархъурду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Лакрал кIану: Гази-Гъумучи (Кази-Кумух), Кьуби, ЧIари, Ккуркли, Куми, КIунди, Хьараши, Унчукатль, Хъуна, Хьури, Кьубра, Ури, Шовкра, Щара, Хурхи, КIулушацI, ЧIуртащи, Ххюлисма, Бурши

Ккуллал кIану: Къяни, Вихьли, Ккули, Хъювхъи, ЦIийши, Ваччи, Кая, СумбатIул, ЦIущар, ЦIовкра-2, Хъусращи, ЦIовкра-1

ЦIуссалакрал кIану: ТIюхчар, Гьамиящи, Цlусса Чlурттащи, Дучlи, Аьхъар, Цlусса Ккул, Новолакское, Чапаево, Шушия.

Маз[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Лакрал цӀарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Лакрал дукрарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Ссылки[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Этносостав населения Дагестана. 2010