Перейти к содержанию

Гъазигъумуксса шамхаллугъ

Хаварду Википедия

Тарих[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Гъазигъумуксса шамхаллугъ ягу Лаксса шамхаллугъ — тарихрсса лакрал паччахIлугъ. Тимурдущалсса дяъвилул лакрал паччахIлугъ гъагъан дурну, куччу дурну дакъар. Щалагу ХV-мур ттуршукулий Гъази-Гъумучиял паччахIлугърал бакIчитал (шамхалтал) Дагъусттаннал зунттал кIанай ислам ппив дуллайнна бивкIун бур. Мукун ислам ппив дуллай бусурман бувссар зунттал агьлу миннал. ХVI-мур ттуршукулий тIурча Гъази-Гъумучиял шамхалнал канилу бивкIун бур щаллагу зунттал билаят Гуржисттаннал дазурдайн бияннин.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.