Гъазигъумуксса шамхаллугъ

Материал из Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тарих[дакьин дуван | править код]

Гъазигъумуксса шамхаллугъ ягу Лаксса шамхаллугъ — тарихрсса лакрал паччахIлугъ. Тимурдущалсса дяъвилул лакрал паччахIлугъ гъагъан дурну, куччу дурну дакъар. Щалагу ХV-мур ттуршукулий Гъази-Гъумучиял паччахIлугърал бакIчитал (шамхалтал) Дагъусттаннал зунттал кIанай ислам ппив дуллайнна бивкIун бур. Мукун ислам ппив дуллай бусурман бувссар зунттал агьлу миннал. ХVI-мур ттуршукулий тIурча Гъази-Гъумучиял шамхалнал канилу бивкIун бур щаллагу зунттал билаят Гуржисттаннал дазурдайн бияннин.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.