Гьиндусттан гьивхь

Хаварду Википедия
Гьиндусттан гьивхьхьул мурхь

Гьиндусттан гьивхь (латIин Cocos nucifera) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар.

Гьиндусттан гьивхьхьул мурхьру Лакку кIанай къаххяххайссар.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.