Ахъулсса

Хаварду Википедия
Ахъулсса
Ахъулссаннул мурхьру (ахъвазан)
Ахъулсса (чассаг)

Ахъулсса

Ахъулсса хьуннин ахъулссаннул мурхь тIутIайх бичайссар. Мурхьру тIутIайх бичайссар интту чIумал. Ялар ахъулсса шайсса. Ахъулсса тIутIая шайссар. Ахъулссаннул чIяруми шайссар ссуттил. Дуссар гъинттул шайссагу ахъулсса. Бяъли шайссар гъинттул.

ТIутIал кьанкь тIааьнсса дикIайссар. Ахъулссаннул тIин хъинну нахIусса, тIааьнсса бикIайссар. Ахъулссаннул кьанкьгу цила тIутIулмуниха лархьхьусса, мукунна тIааьнсса дикIайссар.[1]

Ахъулссаннул мурхьру[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Дунияллийсса затру кIива журалийх дачIайссар – рухI дуссагу, рухI дакъассагу. РухI думи дачIайссар ххяхиярттайх ва хIайвантирттайх. Уртту, мурхьру, къатIри – вай гьарзат ххяхиярттур. Бяъли, гьивч, хъюрт – вай мурхьирдал ва ахъулссаннул цIарду жура лархьхьуссия хьхьичIра. ХIакьину жува кIицI банну цаймигу мурхьру ва ахъулсса.

Бигь, жунав, зайтун, инжир, ккурмуз, кякан, пуннукь, гьивхь, сунув, цIулит, чассаг, шяъванъут, щахлу, шай, гьиндусттан гьивхь – вай цинявгу ахъулссар.

Ахъулсса дикIайссар нацIусса ва ццихь бусса, нахIусса ва кьурчIисса. Дикъарсса ахъулсса царайрагу къанахIуссар, хIатта чIявуну кьурчIиссар. ЦIулит, инжир, чассаг, хъюрт нацIусса ахъулссар. Кякан, жунав, щахлу, ккурмуз ццихь бусса ахъулссар. Бигь, зайтун, гьивхь нахIусса ахъулссар. БикIайссар тIинну нацIуну нахIуссагу, ццихь буну нахIуссагу, ццихь буну нацIуссагу. ДикIайссар ахъулсса ццихь-ццихьгу тIий, кьурчIиссагу.[1]

Лакрал кIану[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Мунияту ми мурхьирдайн ахъулссаннул мурхьру учайссар. Вай мурхьирдаву буссар Лакку кIанай ххяххайссагу, къаххяххайссагу. Лакку кIанай къаххяххайминнувун багьайссар бигьлил, пуннукьул, сунуврал, чассагул, жунаврал, шяъванъутлил, зайтундалул, инжирданул, гьиндусттан гьивхьхьул мурхьру Лакку кIанай къаххяххайссар. Ккурмуз, кякан, цIулит, шай, щахлу – вай Лаккуйгу шайсса ахъулссар.

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. 1,0 1,1 Сулейман Мусаев, ЛАККУ ДУНИЯЛ (ниттил мазрал лу)