Зайтун

Хаварду Википедия
Зайтун ягълил мурхь
Зайтун ахъулсса

Зайтун (латIин Olea europaea) ххяххияр. Гъели билаятирттай ххяххайсса, ялун урган ккурмузуха лархьхьусса ахъулсса дулайсса мурхь. Ва цинявгу ахъулссар, нахIусса ахъулссар. Зайтунданул ахъулссаннуя зайтун ягъ, яни зайтуннул аьгъушиву дуккайссар.


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.