Зайтун

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Зайтун ягълил мурхь
Зайтун ахъулсса

Зайтун (латIин Olea europaea) ххяххияр. Гъели билаятирттай ххяххайсса, ялун урган ккурмузуха лархьхьусса ахъулсса дулайсса мурхь. Ва цинявгу ахъулссар, нахIусса ахъулссар. Зайтунданул ахъулссаннуя зайтун ягъ, яни зайтуннул аьгъушиву дуккайссар.


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.