Перейти к содержанию

Чассаг

Хаварду Википедия
Чассаг
Чассаг
Чассаг

Чассаг (латIин Phoenix dactylifera) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар, нацIусса ахъулссар.

Мяйжаннугу щин марцI баймурди. Зума дургьуми бусурмантурал зума ита дакъайссар чассаг бувкуну. Ххирасса МухIаммадлул зума ритайсса диркIун дур ца-кIива чассаг бувкуну хъатIан чак баннин. Чассаг бакъахьурча хIачIайсса бивкIун бур щинал ххув.

Тти заманнул элмулул ккаккан буллай бур чассагул бугьлай бушиву агьамсса кIану инсаннал дукралуву. ЧIассаграву буссар качар аьгъушиву, чIявусса витаминну.

Мяйжаннугу, чассаг канакисса щарссанил оьрчIакъатта сагъсса, гужлансса бикIайсса бур. Му иширал хьинну куклу буллай бур оьрчI бавугу, бувну махь хъамитайпа марцI бувккун цIуллуну бикIавугу. Му бакъассагу, чассагул чIяру дайсса дур ниттил накI, гай бузсса, витаминну биялсса дикIайсса дур. Туну яла, оьрчIру бучсса, сагъсса, чIявуну къашай къашайсса бикIайсса бур.

Вай гьарзад цачIун лавсуну, хIакинтурал маслихIат бувну, ккаккан буллай бур хъаннил дукралуву, чассаг булун оьрчIангу, ми хьхьувай ххуйну шанан бикIайссар, паракьатсса шайссар, ттаркI цIакь дайссар, ччяни хъуни шайссар. Чассаг къюкIлин хъинссар, накIлихун канарча хъагь бухлагайссар, ня лаглагаву чан шайссар, чани чан къашайссар.[1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит