Имам Шамил

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Имам Шáмил (яр. Шáмил), (кум. Шáмил); увну ур 26 июндарай 7 июлданай 1797 шинай, Гимры щяравалий, (цӀана Унцукулданул кӀану, Дагъусттан — ажал бийну бур 4 16 февралданай 1871, Идавсил Мединалуву, Саудовская Аравиянулуву) — имам, кавказуллал халкъуннал бакӀчи, кавказуллал миллатийсса тархъан баврил цӀанийсса Данди бацӀавалул агьаммур инсан, 1834 шинай увну ур му имамну динийсса билаятрал — Ухссавнил-Кавказуллал имамат, цумур сакин бувну бур халкъ Баргълагавал Дагъусттаннал ва Мичихичрал халкъ. Кавказуллал миллатийсса инсантурал виричу.

Имам Шамил

Ляхъаву[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Шамил увну ур яруссаннал щаравалий Гимры (Генуб) Хиндалал жяматрай 26 июндарай 7 июлданай 1797 шинай. Аьвалла ванал цӀа Али дия. ОьрчӀ заманалий Шамил чӀявуну къашай шавай уссия, мунил багьана ванал цӀа даххана дунну дур.

Шамил ур яруссаннал уздендалул, муххал усттарнал Денгав-МахӀаммадул арс. Мунал ттатта ия къумукъ Амирхан тӀисса. Шамилдул нинул цӀа дия Баху-Меседу: цурив тий бур му бия ярусса, цурив тий бур — къумукъ.

Шамил цува ия тий на ххаллил акъасса татаринра.

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.