Лаччи

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лаччи

Лаччи (Allium sativum) ххяххияр.

ХьхьичIава жу ла буттахъал аьрххилийн нанисса чIу мал, хаснува аран далийн нанини, цай - ва баргъ къала чIун ласайсса бивкIссар цащалва бувту сса лаччи, цIусса нисиравух ва лагав ривух хIала бувну.

ХIисав дурсса чIумал, лаччи хIала бувсса дукия зия къархьуну лахъисса хIаллай диллай дур. Лаччи бувкусса инсанначIан мукьра-ххюра метралул манзилданий микроб гъан къашайссар тIар.

Лаччуву чIявусса даруртту бушиву аьвзал заманнайва халкьуннан кIулну бивкIссар. Хъунасса хIаким Абу-Аьш Ибн-Синалгу чIярусса цIуцIавурттан ишла байсса бивкIссар лаччун чимус.

Къутур, хъяшхъар, экзема дусса кIанайх гьарца кьини цIусса лаччи букларчан, бурчул цIуцIавурттив хъин дан бюхълай бур. Мукунма каруннай хьусса чунтIулливгу гьан бувайсса бур лаччи буклай. Яла-яла, лаччи хъинссар гриппрал азар къалахъансса профилактикалунгу. [1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит