Перейти к содержанию

СалахӀуддин Айюби

Хаварду Википедия
СалахӀуддин Айюби
аьраб. صلاح الدين الأيوبي
Увнийсса цӀа ГьалатӀ Lua: expandTemplate: template "lang-he" does not exist.
Увсса чӀун 1138[1]
Увсса кӀану
ИвкӀусса чӀун 4 мартрай 1193[2]
ИвкӀусса кӀану
Ссаха зий уссарив военнослужащий, военный командир
Бутта Наджм ад-Дин Айюб ибн Шади[d]
Нину Ситт-аль-Мульк-хатун[d]
Щар Исмат ад-дин Хатун[d]
ОьрчӀру Аль-Афдаль Али ибн Юсуф[d], Аль-Азиз Усман ибн Юсуф[d] и Аз-Захир Гази[d]
Викисклад Медиафайлы на Викискладе
СалахӀуддин Айюби
СалахӀуддин Айюби, Димашкь

СалахӀуддин Айюби[6] (аьраб. صلاح الدين الأيوبي)

Бюхттулсса, дунияллийх цӀа дурксса, Исламрал аьралуннал бакӀчи, ххачпарасная Байтул Мукьаддас тархъан бувсса, СалахӀуддин Айюби увссар 1136-ку шинал Нажмудин Айюбил кулпатраву Такрит тӀисса цӀакь къалалул комендантну зий ивкӀсса.

Нажмудин Айюби ивкӀссар Халип Имамудин Занкил яла вихшала дусса кьюкьлуву вихшала дума. ЛяличӀину, цинявннаяр гьунарду, кӀулшиву, аькьлу ххиссагу уну, вихшалагу дуну тӀий, жагьилсса оьрмулий СалахӀуддин Айюби ивтссар министрну.

СалахӀуддин Айюбил цайва цала бивхьуссар ххишала бакъа захӀматссагу, хъунмассагу бурж: бусурманнал аьрщив марцӀ дан ххачпарасная.

Цалчинмур ххувшаву ларсъссар Димяйте тӀисса шагьрулий. Га ххувшаврищал, ганал чувшиврул, кьянкьашиврул цӀа хъиннура бюхттул хьуссар, бусурмантурал дунияллий, халифатрайгу ганал кьадру, кьимат лахъ хъуссар.

1173-кусса шинал, Халип Нуруддин аьпалухьхьун лавгссар, га цувагу ивкӀссар Имамудиннул арс. Халиф Нуруддинул кӀану бувгьуссар СалахӀуддин Айюбил.

СалахӀуддин Айюби, Димашкь

1187-ку шинал ганачӀан бувкӀссар хавар Маккалив хӀаж бан нанисса бусурмантурайн ххачпарас ххявхсса. Ва гайнавасса цаппара ясир бувсса. Му хавар цанма баяйхту СалахӀуддин Айюбил тӀайла бувкссар аьраллу танмихӀ бан ххачпараснан ва ххассал бан ясир бувми, хӀаж бан Маккалив най бивкӀсса. Хитин тӀисса кӀанттурдай, Табария тӀисса шагьрулия арх бакъа хьуссар гужсса талатаву. Га талатавривугу бусурманнал ларсъссар ххишала дакъа агьамсса ххувшаву, тархъан бувссар ясир бувмигу, ларсъссар кӀунттихьхьун хъуннасса аьрщарал билаяту. Муния махъ СалахӀуддин Айюби хӀадур хъанан ивкӀссар Байтул Мукьаддас хассал буван ххачпараснаща. ЧӀявусса аьраллугу бавтӀун гъан хьуссар Байтул МукьаддасрачӀан, тӀайла бувкссар маслихӀатчитал шагьрулувун ххачпараснайн баян бан, дяъви къабувна, аьдадасса оь экьи къабувтӀуна шагьру булара учин. Ххачпараснал кьамул къабувссар СалахӀуддин Айюбил тӀимур, маслихӀат бан гьан бувми бувкӀссар махъунмай. Яла СалахӀуддиндул бачин бувссар аьрал шагьрулувун. Ххачпараснал, бусурманал аьрал ккаккайхту баян бувссар, талатаву къадурна, маслихӀатрайн бувкӀун щаллу банну зу тӀимур куну. Ххачпарас, цалла думунищал, чанкьансса дишалагу ларсун, дяъвигу къабувна ита бавкьуссар.

Ва куццуй, оьттул кӀунтӀ къабагьна, СалахӀуддин Айюбил тархъан бувссар Байтул Мукьаддас ххачпарасная.

Шиннагу къархьуна Ричардлул зия дурссар икьрал. Яла СалахӀуддин Айюбил ххачпарасная марцӀ дурну канийн ларсъссар аьрщарал дянивсса хьхьирил (Средиземное море) баргъбуккавал чулийсса зумарду, хьхьичӀра ххачпарасначӀа диркӀсса.

Вана ва куццуй, СалахӀуддин Айюбил цалва цайва бивхьусса бурж щаллу бувссар бакӀуйн буккан бувну. Тархъан дурссар дуцири бусурманнал аьрщив ххачпараснацӀа.

СалахӀуддин Айюби ивкӀуссар 40мур мартрай 1193-ку шинал, увччунугу уссар Димашкьлив.


БувчӀин баву[дакьин дан | аьдад дакьин дан]