Ураза байрам

Хаварду Википедия
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ураза байрам ягу Эд-уль-фитIр (аьрабнал маз عيد الفطر )

КIилчинмур ва шамулчинмур гьантригу шавваль зурул байрамрал гьантрири. Шавваль зурул ряхва гьантлий зума дугьаву суннатри. ХIадисраву бур: «Цуманал дургьурив зума щаллусса рамазан зуруй, ялагу ряхва гьанттлий шавваль зурул, мунан буссар даража щалла шинай зума дургьуманан кунмасса». Рамазан зурул махъра махъсса зума ита дакьайхту дайдишайссар Ураза-байрам.

My чIумал лахъну тIун бикIайссар такбир: «Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар. Ла илагьа илла ллагьу ва ллагьу Акбар, Аллагьу Акбар ва лиллагьил хIамд». Укун тIун бикIайссар байрам-чак баннин Ураза-байрамрал кьини.

Гьунттий Ураза байрам дуну, хьхьу дутайссар шанан къабивкIун, эбадат дуллай Аллагьнан. Щалла хьхьу мукун рутан къахьурча, дачIи хьхьурагу рутияра, мугу къахьурча ца ссятрагу рутияра эбадатрай. ХъатIан чакгу кIюрххицIун чакгу бувара мизитраву жяматращал. Ва хьхьуну буккайссар Кьуръан, бишайссар зикри, дувайссар МухIаммадлун ссалават.

Хьхьу дачIи хьуния махъ байрам чак байбишиннин бучIиссар чурх шюшин, михьру кьукьин, байрамрайн хIадур хьун. Ураза-байрамрал кьини шания бизайссар ччяни, лаххайссар цIусса янна, бучIиссар лаххан арцул кIисса (бурхьничувнал мусил кIисса къалаххайссар – Идавсил суннатри), дайссар тIааьнсса кьанкьру, чансса нацIу – кьацIугу дуркуну лагайссар мизитравун байрамрал чак (эд-чак) бан. Ураза-байрамрал кьини бикIайссар тяхъану, барча бувайссар диндалул уссурвал ва ссурвал байрамращал, кьамул даннав тIий зумарду Аллагьу Тааьланал, цIуллушиву чIа тIий цинявннан. Лагайссар хъамалу гъанминначIан, бугьараминначIан, чIаххуврачIан ва м. ц. Ва кьини бачIайссар цадакьа мискинминнан, лагайссар хIатталлив.[1]

Примечания[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

  1. Ассалам / Бусурманнал РувхIанийсса Кказит