Ураза байрам

Хаварду Википедия
Хари Райа Пуаса, Малайзия

Ураза байрам ягу Эд-уль-фитӀр (аьрабнал маз عيد الفطر )

КӀилчинмур ва шамулчинмур гьантригу шавваль зурул байрамрал гьантрири. Шавваль зурул ряхва гьантлий зума дугьаву суннатри. ХӀадисраву бур: «Цуманал дургьурив зума щаллусса рамазан зуруй, ялагу ряхва гьанттлий шавваль зурул, мунан буссар даража щалла шинай зума дургьуманан кунмасса». Рамазан зурул махъра махъсса зума ита дакьайхту дайдишайссар Ураза-байрам.

My чӀумал лахъну тӀун бикӀайссар такбир: «Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар. Ла илагьа илла ллагьу ва ллагьу Акбар, Аллагьу Акбар ва лиллагьил хӀамд». Укун тӀун бикӀайссар байрам-чак баннин Ураза-байрамрал кьини.

Гьунттий Ураза байрам дуну, хьхьу дутайссар шанан къабивкӀун, эбадат дуллай Аллагьнан. Щалла хьхьу мукун рутан къахьурча, дачӀи хьхьурагу рутияра, мугу къахьурча ца ссятрагу рутияра эбадатрай. ХъатӀан чакгу кӀюрххицӀун чакгу бувара мизитраву жяматращал. Ва хьхьуну буккайссар Кьуръан, бишайссар зикри, дувайссар МухӀаммадлун ссалават.

Хьхьу дачӀи хьуния махъ байрам чак байбишиннин бучӀиссар чурх шюшин, михьру кьукьин, байрамрайн хӀадур хьун. Ураза-байрамрал кьини шания бизайссар ччяни, лаххайссар цӀусса янна, бучӀиссар лаххан арцул кӀисса (бурхьничувнал мусил кӀисса къалаххайссар — Идавсил суннатри), дайссар тӀааьнсса кьанкьру, чансса нацӀу — кьацӀугу дуркуну лагайссар мизитравун байрамрал чак (эд-чак) бан. Ураза-байрамрал кьини бикӀайссар тяхъану, барча бувайссар диндалул уссурвал ва ссурвал байрамращал, кьамул даннав тӀий зумарду Аллагьу Тааьланал, цӀуллушиву чӀа тӀий цинявннан. Лагайссар хъамалу гъанминначӀан, бугьараминначӀан, чӀаххуврачӀан ва м. ц. Ва кьини бачӀайссар цадакьа мискинминнан, лагайссар хӀатталлив[1].

БувчӀин баву[дакьин дан | аьдад дакьин дан]

Ссылкарду[дакьин дан | аьдад дакьин дан]